Make your type look awesome!

REGULAMIN GRY MIEJSKIEJ KAPSUŁA CZASU

 I. Postanowienia ogólne.

 1. Gra miejska „Kapsuła czasu”, zwana dalej Grą, odbędzie się w dniu 23 października 2016 roku  i będzie trwała od godziny 10.00 do 17.15 na terenie miasta Gdyni w dzielnicach Śródmieście oraz Kamienna Góra;
 2. Rozdanie nagród będzie miało miejsce tego samego dnia o godzinie 18.00 w holu głównym Muzeum Emigracji w Gdyni przy ul. Polskiej 1 w Gdyni.
 3. Za organizację Gry odpowiedzialni są Gmina Miasta Gdynia – Biuro Rady Miasta Gdyni oraz Mała Agencja Kulturalna Małgorzata Mach; (zwani dalej Organizatorami);
 4. W grze mogą wziąć udział wyłącznie osoby fizyczne zorganizowane w  zespoły tj. w grupy liczące od 2 do 5 osób, (dalej  zwane Drużynami).
 5. Gra rozpoczyna się od odebrania karty gry w punkcie startowym w restauracji Jedz Pij Tańcz przy Alei Jana Pawła II 9.
 6. Nagrody przyznawane są Drużynom. Otrzymają je  Drużyny, które przejdą całą trasę Gry, przekażą w  czasie oraz miejscu wskazanym w pkt IV.3.) pracownikowi obsługi Gry, prawidłowo wypełnioną Kartę Gry i otrzymają największą ilość punktów zdobytych na podstawie prawidłowo wykonanych zadań lub udzielonych odpowiedzi.

II. Gracze i Drużyny.

 1. Gracze łączą się w Drużyny;
 2. Drużyny składają się od  2 do 5 osób, w składzie których musi być przynajmniej jeden Gracz, który:a.  jest osobą fizyczną,

  b. ma pełną zdolność do czynności prawnych

  c. zapoznał się z Regulaminem gry i otrzymał Kartę Gry;

 3. Pełnoletni Gracz musi  być uprawniony do  wykonywania opieki w czasie Gry nad małoletnimi Graczami wchodzącymi w skład jego Drużyny i  odpowiada za bezpieczeństwo i zachowanie małoletnich członków Drużyny. Przystępując do Gry pełnoletni Gracz bierze na siebie pełną odpowiedzialność cywilnoprawną na cały czas trwania Gry za małoletnich członków swojej Drużyny. Odpowiedzialność ta obejmuje przede wszystkim szkody poniesione przez Gracza i/lub innych członków Drużyny, a także szkody wyrządzone na Graczu i/lub członkach jego Drużyny;
 4. Osoby przystępujące do Gry nie mogą być pod wpływem alkoholu, narkotyków lub innych środków odurzających;
 5. Przystąpienie do Gry następuje w momencie odebrania Karty Gry Organizatorów. Jedna Karta Gry wydawana jest jednej Drużynie. Drużyna nie może posiadać więcej niż jedną Kartę Gry.
 6. Odebranie Karty Gry stanowi  oświadczenie o  zapoznaniu się przez Graczy z niniejszym regulaminem oraz o  zobowiązaniu się do  jego przestrzegania;
 7. Gracz wraz z przystąpieniem do Gry wyraża zgodę na przetwarzanie przez Organizatorów jego danych osobowych i udostępnia je w celu przeprowadzenia Gry;
 8. Gracz przystępując do Gry wyraża nieodpłatnie, na czas nieoznaczony, zgodę na wykorzystanie jego wizerunku   jego utrwalenie, publiczne udostępnienie i rozpowszechnianie przez Organizatorów w formie fotograficznej lub/i filmowej w celu przedstawienia relacji z  Gry;
 9. Graczy obowiązują zasady gry fair play.
 10. Gracz w trakcie Gry ma obowiązek postępować zgodnie Regulaminem Gry pod groźbą wykluczenia z Gry ;

 III. Rejestracja Drużyn.

 1. Zgłoszenia udziału w Grze odbywają się drogą elektroniczną (gra@MalaAgencjaKulturalna.pl) lub telefoniczną (606 992 332) oraz osobiście w dniu 23 X 2016r.;
 2. Zgłoszenia udziału w Grze w formie elektronicznej i telefonicznej  rozpoczną się w dniu 10 października 2016r. a zakończą  się w momencie  zgłoszenia udziału  maksymalnej dopuszczalnej liczby Drużyn   90 – u Drużyn  lub zakończenia pracy miejsca odbioru Karty Gry  wskazanego w pkt I. 5) tj.  o godz. 14.00 w dniu 23 X 2016;
 3. Zgłoszenie do gry musi obejmować imiona i nazwiska wszystkich członków Drużyny, wskazywać Kapitana Drużyny, którym może być  wyłącznie Gracz spełniający wymagania opisane  wikt II. 2), kontakt telefoniczny do Kapitana Drużyny oraz proponowaną nazwę Drużyny.
 4. W Grze może wziąć udział maksymalnie 90 Drużyn. O dopuszczeniu do Gry decyduje kolejność zgłoszeń.
 5. Zakończeniem procesu rejestracji jest odebranie Karty Gry w punkcie startowym wskazanym, w pkt I. 5) o podanej przez Organizatorów godzinie.
 6. Odebranie Karty Gry jest niezbędnym warunkiem udziału w Grze.

IV. Zasady Gry.

 1. Gracze są zobowiązani do znajomości Regulaminu Gry:
 2. Gra polega na wykonaniu 10 zadań, z których pierwsze polegać będzie na odszukaniu Kapsuły Czasu na plaży Gdynia Śródmieście. Pozostałe zadania można realizować w kolejności dowolnie wybranej prze każdą z Drużyn.
 3. Kartę Gry należy oddać najpóźniej do godziny 17.15 w punkcie gry w InfoBox Laboratorium Zmian przy ul. Świętojańskiej 30 w Gdyni.
 4. Gra polega na wykonaniu zadań oraz odpowiedzi na pytania, zgodnie z Kartą Gry, którą każda Drużyna odbierze w miejscu wskazanym w pkt I.5). Na jedną Drużynę przypada jedna Karta Gry.
 5. Podczas Gry, Gracze w Drużynach poruszać się mogą komunikacją miejską oraz na własnych nogach. Gracze poruszają się komunikacją miejską na własny koszt.
 6. Warunkiem ukończenia Gry jest wykonanie wszystkich zadań. Odpowiedź na pytania nie jest zaliczana do zadań, ale ma wpływ na końcową punktację.
 7. Po zakończeniu Gry, Kartę Gry należy przekazać pracownikowi obsługi Gry zgodnie z pkt 3) powyżej.
 8. Wszyscy chętni członkowie Drużyny, którzy wykonają wszystkie zadania i oddadzą Kartę Gry, otrzymają od Organizatorów bilety wstępu do Muzeum Emigracji w Gdyni.
 9. Grę wygrają trzy Drużyny, które zrealizują wszystkie zadania i poprawnie odpowiedzą na największą ilość pytań. Na punktacje będzie miał wpływ także czas  zakończenia wyścigu realizowanego w ramach jednego z zadań.
 10. Wręczenie nagród, przewidziane jest o godzinie 18.00, na terenie holu głównego Muzeum Emigracji w Gdyni przy ul. Polskiej 1. Nieobecność Graczy/Drużyn podczas wręczenia nagród jest jednoznaczna z utratą prawa do nagrody. W przypadku zaistnienia takiej sytuacji nagrodę otrzymuje kolejna, co do punktacji Drużyna.