Regulaminy

Opublikowany : 14.01.2016 r.

REGULAMINY

 

Regulamin Gali Finałowej konkursu wiedzy o Gdyni dla osób dorosłych

 1. Finał konkursu wiedzy o Gdyni odbędzie się 14 maja 2016 w Muzeum Emigracji. Finał organizowany jest z udziałem publiczności.
 2. Nad merytorycznym wymiarem konkursu, prawidłowością pytań i odpowiedzi pieczę sprawuje Komitet Naukowy Konkursu, on też rozstrzyga wszelkie wątpliwości dotyczące pytań i kwestii uznania lub nie udzielonej odpowiedzi. Od rozstrzygnięcia Komitetu Naukowego nie przysługuje odwołanie.
 3. W finale bierze udział 10 uczestników wyłonionych spośród osób z najlepszymi wynikami uzyskanymi w półfinale.
 4. W przypadku rezygnacji któregoś z finalistów, kooptacji do składu finałowego nie przewiduje się.
 5. Finał składa się z dwóch części, w pierwszej bierze udział pełny skład, do drugiej kwalifikowanych jest 5 osób, które uzyskały najlepsze wyniki w pierwszej części.
 6. Jeśli wyniki uzyskane po pierwszej turze nie pozwalają na wyłonienie najlepszej piątki, zarządza się dogrywkę między osobami z jednakową liczbą punktów. Nie przewiduje się kolejnych rund dogrywek, zatem w przypadku, gdy dogrywka nie pozwoli na wyłonienie finałowej piątki, w dalszych rozgrywkach wezmą udział wszystkie osoby, których wynik predystynuje je do udziału, także jako szósty czy kolejny uczestnik, jeśli uzyskały taki sam wynik jak inna osoba zakwalifikowana do drugiej tury.
 7. W przypadku powzięcia przez prowadzącego jakichkolwiek uzasadnionych wątpliwości odnośnie samodzielnego udzielania odpowiedzi przez któregokolwiek z uczestników, może on zostać zdyskwalifikowany przez Komitet Naukowy na wniosek prowadzącego. Za niedopuszczalne uznaje się w szczególności korzystanie z notatek, posługiwanie się telefonem lub innym sprzętem elektronicznym, konsultacje z kimkolwiek z publiczności lub z osobą trzecią.
 8. Z uwagi na charakter i formę konkursu nie przewiduje się możliwości odwołania przez uczestnika od decyzji prowadzącego, czy od decyzji Komitetu Naukowego odnośnie uznania lub nieuznania prawidłowości odpowiedzi, czy przyznania punktów za odpowiedź. Zgłoszenie jest możliwe wyłącznie w przypadku uzasadnienia pomyłki np. podczas wpisywania wyników.
 9. Punkty przyznawane są na bieżąco, a łączna punktacja po zakończeniu konkurencji publikowana jest na ekranach podczas finału.
 10. Kolejność pytań jest ustalona przed finałem, natomiast uczestnicy na początku rozgrywki losują swój numer i miejsce, a zatem i kolejność otrzymywania pytań. Jedno z pytań jest dobierane indywidualnie dla każdej z osób.

 

REGULAMIN KONKURSU WIEDZY O GDYNI DLA OSÓB DOROSŁYCH

I. Cele konkursu i założenia organizacyjne:

 1. Celami konkursu są:
 • rozwijanie wśród dorosłych mieszkańców Gdyni i innych miejscowości zainteresowań historią, teraźniejszością i tożsamością Gdynia jako miasta i wspólnoty samorządowej;
 • popularyzacja wiedzy o Gdyni;
 • uczczenie 90 rocznicy uzyskania przez Gdynię praw miejskich
 • danie impulsu do pogłębiania, uzupełniania i uzewnętrzniania wiedzy o Gdyni
 • stworzenie możliwości prezentacji wiedzy przez osoby zainteresowane
 • wyróżnienie osób wykazujących się szczególnie szeroką i dobrą wiedzą o Gdyni.

2. Konkurs odbywa się na terenie Gdyni i jest dwu lub trzyetapowy:

 • etap I – powszechny.
 • etap II – półfinał
 • etap III – Gala Finałowa

Przy czym organizacja etapu II nie jest obowiązkowa, a decyzja o jej organizacji zostanie podjęta po zakończeniu zapisów i określeniu liczby osób biorących udział w konkursie

II. Organizacja Konkursu:

 1. Konkurs organizuje Miasto Gdynia za pośrednictwem Biura Rady Miasta Gdyni przy współpracy z  Komitetem Naukowym Konkursu. Konkurs odbywa się pod patronatem Wicerzewodniczącego Rady Miasta Gdyni, który jest jednocześnie przewodniczącym Komitetu Organizacyjnego i przewodniczącym jury.
 2. Współorganizatorem konkursu jest Trojmiasto.pl Sp z o. o. z siedzibą w Gdańsku.
 3. Konkurs organizowany jest bez podziału na kategorie wiekowe z warunkiem ukończenia 18 roku życia.
 4. Konkurs w I etapie przeprowadzany jest w formie testu pisemnego (test wielokrotnego wyboru, pytania otwarte i zamknięte), przy czym liczba grup piszących test, liczebność tych grup oraz miejsce realizacji etapu I zostaną ustalone i podane do publicznej wiadomości za pośrednictwem strony www.gdynia.pl/90lat w ciągu 7 dni od zamknięcia zapisów. W analogicznym terminie zostanie podjęta decyzja o organizacji półfinału i liczbie miejsc w nim oraz kryteriach kwalifikacji do półfinału. W Gali finałowej uczestniczyć będzie 10 osób z najlepszym wynikiem uzyskanym na poprzednim etapie.
 5. Wszystkie szczegółowe decyzje odnośnie przebiegu i rozstrzygnięć konkursu podejmuje Komitet Organizacyjny pod kierownictwem Wiceprzewodniczącego Rady Miasta Gdyni, natomiast wątpliwości dotyczące kwestii merytorycznych, w tym  wątpliwości odnośnie prawidłowości odpowiedzi na pytania konkursowe rozstrzyga Komitet Naukowy konkursu.

III. Uczestnicy i zasady konkursu:

 1. W konkursie mogą uczestniczyć wszystkie pełnoletnie osoby, niezależnie od miejsca zameldowania i zamieszkania, które skutecznie zgłosiły chęć uczestnictwa w wyznaczonym przez Komitet Organizacyjny terminie, w wyznaczonej przez Komitet Organizacyjny formie. Warunkiem uczestniczenia w konkursie jest dokonanie zgłoszenia oraz zgoda na wykorzystanie danych osobowych dla celów związanych z organizacją konkursu, w tym wpisanie do bazy uczestników, uzyskanie danych kontaktowych (telefon lub adres e-mail) pozwalających na skuteczną komunikację z organizatorami konkursu, podawanie listy laureatów poszczególnych etapów, uczestników Gali Finałowej oraz listy zwycięzców konkursu.
 2. I etap Konkursu trwa 45 minut. Polega ona na rozwiązaniu pisemnego testu wielokrotnego wyboru, składającego się z pytań zamkniętych jak również otwartych. Decyzję co do zasady kwalifikacji do dalszego etapu (liczba osób z najlepszym wynikiem albo wszystkie osoby, które uzyskały określony próg punktowy) Komitet Organizacyjny podejmie w ciągu 7 dni od daty zamknięcia zapisów.
 3. II etap konkursu (półfinał), jeśli będzie realizowany, odbywa się również w formie testu pisemnego, trwającego godzinę zegarową, kończącego się wyłonieniem maksymalnie 10 osób z najlepszymi wynikami (niezależnie od liczby grup piszących test półfinałowy i liczby grup). W przypadku, gdy wyniki testu wyłonią więcej niż 10 osób z jednakowo dobrymi wynikami, które uprawniałyby do udziału w finale, organizowana jest dogrywka w gronie tych osób, która doprowadzić ma do wyłonienia finałowej dziesiątki. Dogrywka musi odbyć się w ciągu siedmiu dni roboczych od publikacji wyników na www.gdynia.pl/90lat
 4. III etap konkursu (finał) realizowany jest w trakcie Gali Finałowej w formie ustnej w obecności jury oraz publiczności. W finale uczestniczy dziesięć osób, które uzyskały najlepszy wynik w poprzednim etapie eliminacji. W ramach finału możliwe jest zadawanie przez prowadzącego pytań otwartych lub zamkniętych jak również proszenie o wykonanie poleceń typu „wybierz”, „dopasuj”, „wskaż”, „skreśl”, „wyjaśnij”, „rozwiń” itd. Udzielenie odpowiedzi na poszczególne pytania będzie związane z określonym przez prowadzącego finał limitem czasu. Szczegółowy regulamin etapu finałowego zostanie opublikowany co najmniej 30 dni przed jego datą.
 5. Tematyka konkursu obejmuje szeroko rozumianą wiedzę o Gdyni, w szczególności takie zagadnienia jak: historia Gdyni, topografia miasta, podział na dzielnice wraz z ich charakterystyką, postacie ważne dla Gdyni, patroni gdyńskich ulic, gdyńskie instytucje kultury, edukacji i sportu, gdyńskie pomniki, tablice pamiątkowe, nekropolie, morski charakter miasta, samorząd Gdyni i jego organy, architektura miasta, współczesne życie miasta, ciekawostki dotyczące miasta, miasta partnerskie Gdyni, zabytki Gdyni. Wykaz źródeł zaprezentowany na stronie www.gdynia.pl/90lat nie stanowi katalogu zamkniętego.
 6. Uczestnikom zapewnia się warunki samodzielnego wykonywania testu oraz udzielania odpowiedzi ustnych. Przypadki niesamodzielności w odpowiedzi na pytania mogą być podstawą dyskwalifikacji zawodnika. Niedopuszczalne jest korzystanie podczas trwania wszystkich etapów konkursu z pomocy dydaktycznych, podpowiedzi oraz wspieranie się urządzeniami elektronicznymi, w tym posiadającymi dostęp do internetu.

IV. Organizacja konkursu:

 1. Etap I konkursu odbędzie się w marcu 2016 roku. Miejsce konkursu zostanie wyznaczone w ciągu 7 dni od daty zakończenia zapisów i jest uzależnione od liczby zgłoszonych osób. Wyniki I etapu komitet organizacyjny poda w terminie 14 dni od dnia zakończenia I etapu – dostępne będą na stronie internetowej www.gdynia.pl/90lat
 2. Terminy kolejnych etapów konkursu ustalone zostaną po ogłoszeniu wyników I etapu.

V. Nagrody dla zwycięzców:

 1. Nagrody rzeczowe przewidziane są za udział w finale konkursu, a także za zajęcie miejsc I – III w konkursie. W konkursie nie są przewidziane nagrody finansowe. Nie ma możliwości wymiany nagród rzeczowych na ich równowartość pieniężną.
 2. Fundatorzy nagród zobowiązują się do spełnienia obowiązków płatnika związanych z prawidłowym rozliczeniem podatku dochodowego z tytułu ufundowania nagrody rzeczowej laureatom konkursu.
 3. Wśród wszystkich uczestników konkursu, którzy wzięli w nim udział, niezależnie od osiągniętego wyniku, zostaną rozlosowane nagrody. W losowaniu nie wezmą udziału osoby uprzednio nagrodzone na podstawie zapisów punktu 1.
 4. Organizator zastrzega sobie możliwość przyznania dodatkowych nagród w indywidualnych sytuacjach osobom, które w szczególny sposób wyróżniły się wiedzą w toku konkursu.

VI. Postanowienia końcowe:

 1. Po zakończeniu etapu nie ma możliwości wglądu w napisaną pracę, natomiast organizatorzy publikują wykaz prawidłowych odpowiedzi, z którym można się zapoznać za pośrednictwem strony gdynia.pl/90lat
 2. W przypadku Gali Finałowej od decyzji osoby prowadzącej przysługuje natychmiastowe odwołanie do jury obecnego podczas Gali. Odwołanie może zgłosić jedynie uczestnik Gali, którego dotyczy dana decyzja. Postanowienie jury, podtrzymujące lub zmieniające decyzję prowadzącego jest ostateczne.