Meet our star team!

Regulamin Konkursu Fotograficznego

Niniejszy regulamin [zwany w dalszej części Regulaminem] określa zasady przeprowadzenia konkursu pt. „Gdyńskie impresje komórkowe”, którego przedmiotem są fotografie wykonane smartfonem [zwany w dalszej części Konkursem], w tym warunki uczestnictwa w Konkursie, kryteria oceny prac konkursowych, sposób poinformowania o wyniku Konkursu.

 

 1. ORGANIZATOR I TERMINY SKŁADANIA PRAC KONKURSOWYCH.

1.1 Organizatorem Konkursu jest Gmina Miasta Gdynia zwana dalej „Organizatorem”

1.2. Konkurs realizowany jest za pośrednictwem strony internetowej www.gdynia.pl/90lat z której prace konkursowe będą kierowane na stronę http://konkurs.tsf.edu.pl należącą do Radosława Brzozowskiego prowadzącego działalność gospodarczą pod nazwą TSF-Trójmiejskie Studio Fotografii Radosław Brzozowski.

1.3. Każdy z uczestników Konkursu przystępując do Konkursu tj. zgłaszając pracę konkursową zgodnie z postanowieniami Regulaminu, oświadcza, że zapoznał się z treścią Regulaminu, zobowiązuje się do przestrzegania jego postanowień oraz wyraża zgodę na jego postanowienia, zwłaszcza dotyczące majątkowych praw autorskich do pracy konkursowej, jak i dysponowania wizerunkiem.

1.4 Czas zgłaszania prac konkursowych rozpoczyna się w dniu 1 lipca 2016r. i trwa do 31 sierpnia 2016 r. (włącznie z tym dniem).

1.5 Organizator zastrzega sobie prawo zmiany terminu zakończenia składania prac konkursowych tj. wydłużenia tego czasu, w stosunku do terminu wskazanego w pkt. 1.3 powyżej. W przypadku skorzystania z tego uprawnienia, Organizator poinformuje Uczestników Konkursu za pośrednictwem strony internetowej www.gdynia.pl/90lat

1.6 Osoby, które zgłosiły swój udział w Konkursie na zasadach określonych w Regulaminie, zwane są w dalszej części Regulaminu „Uczestnikami” lub „Uczestnikami Konkursu”, a zdjęcia złożone w Konkursie – zdjęciami, fotografiami lub pracą konkursową .

 

 1. PRACE KONKURSOWE.

2.1 Do Konkursu mogą być zgłaszane wyłącznie zdjęcia z obszaru miasta Gdyni.

2.2.Konkurs organizowany jest :

W dwóch grupach wiekowych tj.

 • Grupa pierwsza skończone 13 lat do 18 roku życia
 • Grupa druga powyżej 18 roku życia

W każdej z wyżej wymienionych grupach wiekowych w czterech kategoriach tematycznych:

 • Gdynianin,
 • Gdyńska architektura,
 • Zdarzyło się,
 • Natura.

2.3 Nie dopuszcza się składania prac konkursowych będących fotomontażem polegających na łączeniu elementów zdjęcia pochodzących z różnych plików lub dokonywania zmian oryginalnej kompozycji zdjęcia, jak również utworów zbiorowych.

2.4 Zdjęcia należy przesyłać na Konkurs tylko i wyłącznie drogą elektroniczną przez stronę www.gdynia.pl/90lat, przesłanie w ten sposób fotografii stanowi zgłoszenie udziału
w konkursie.

2.5 Zdjęcia muszą być zapisane w formacie JPG. Dłuższy bok zdjęcia powinien mieć nie mniej niż 1000 pixeli. Jedno zdjęcie nie może przekroczyć 300 kB.

2.6 Fotografie zgłaszane jako prace konkursowe nie mogą naruszać:

 1. prawa,
 2. dóbr osobistych, wizerunku, praw autorskich osób trzecich,
 3. ogólnie przyjętych norm obyczajowych – w szczególności dotyczy to treści powszechnie uznawanych za wulgarne i obraźliwe, zawierających nagość, pornografię, erotykę, obscenicznych, obrażających uczucia innych osób, w tym również uczucia religijne, przedstawiających przemoc albo materiały o tematyce rasistowskiej, naruszające prawo do prywatności,

2.7 W związku z wymaganiem opisanym powyżej w pkt 2.6. ppkt 2, Uczestnik składając pracę konkursową oświadcza, że:

 1. Jest autorem i twórcą fotografii, złożonej jako praca konkursowa,
 2. Wyłącznie jemu w sposób nieograniczony przysługują wszelkie prawa do fotografii określonej w pkt. 1, w tym nieograniczone autorskie prawa osobiste i majątkowe;
 3. Fotografia została stworzona bez udziału osób trzecich oraz bez zaciągania jakichkolwiek zobowiązań, które ograniczałyby lub wyłączały prawo Uczestnika konkursu do przeniesienia na Organizatora przysługujących Uczestnikowi autorskich praw majątkowych do niej w zakresie opisanym w Regulaminie,
 4. Fotografia stanowi w całości utwór oryginalny, nie narusza praw autorskich osób trzecich, jest wolna od jakichkolwiek zapożyczeń, wad prawnych oraz nie mają miejsca żadne inne okoliczności, które mogłyby narazić Organizatora Konkursu na odpowiedzialność wobec osób trzecich z tytułu korzystania lub rozpowszechniania pracy konkursowej.
 5. Wszystkie osoby, które zostały utrwalone na pracy konkursowej wyraziły zgodę na ich utrwalenie, wykorzystanie ich wizerunku w pracy konkursowej oraz publiczne udostępnienie w tym na stronach internetowych także portalach społecznościowych ;
 6. Udziela Organizatorowi zgody na wykorzystanie jego danych osobowych w sposób opisany w Regulaminie.
 7. Udziela Organizatorowi do dnia 15.09.2016 [włącznie z tym dniem] nieodpłatnej, nieograniczonej terytorialnie licencji na publiczne udostępnianie przez Organizatora fotografii (z prawem sublicencji), na stronach internetowych na potrzeby realizacji i promocji Konkursu, jak również na wszystkie czynności konieczne dla udostępnienia zdjęcia dla przeprowadzenia Konkursu, w tym w szczególności, wprowadzania do sieci komputerowych, Internetu, wielokrotne utrwalanie i zwielokrotnianie fotografii każdą techniką oraz na przygotowywanie na potrzeby Konkursu, w szczególności na obróbkę komputerową.

 

 1. UCZESTNICY

3.1 Uczestnikiem Konkursu może być każda osoba fizyczna będąca obywatelem Rzeczypospolitej Polskiej, posiadająca pełną lub ograniczoną zdolność do czynności prawnych tj. które ukończyły 13 rok życia.

3.2 Osoby, o ograniczonej zdolności do czynności prawnych, w tym osoby, które ukończyły 13 lat, a nie ukończyły lat 18, mogą wziąć udział w Konkursie wyłącznie przedstawiając Organizatorowi pisemną zgodę przedstawiciela ustawowego lub opiekuna prawnego. Zgoda ta może być przesłana faxem lub złożona osobiście najpóźniej w dniu zgłoszenia zdjęcia na konkurs.

3.3 Zgoda przedstawiciela ustawowego lub opiekuna prawnego wskazana w pkt. 3.2 powyżej, musi obejmować również zgodę na postanowienia Regulaminu, w tym w szczególności na przetwarzanie danych osobowych Uczestnika oraz na warunki licencji na korzystanie przez Organizatora ze zdjęć nadesłanych przez Uczestnika, która złożona powinna być najpóźniej w momencie przesłania zdjęcia na stronę internetową.

3.4 W Konkursie nie mogą brać udziału, osoby biorące udział w przygotowaniu i prowadzeniu Konkursu, w tym członkowie Jury.

3.5 Uczestnicy, którzy nie spełnią któregokolwiek z wymagań określonych w Regulaminie lub podadzą nieprawdziwe informacje albo ich oświadczenie opisane w pkt. 2.6. w jakiejkolwiek części jest niezgodne z prawdą, zostają wykluczeni z udziału w Konkursie, a ich zdjęcia usunięte.

 1. ZGŁOSZENIE UDZIAŁU W KONKURSIE

4.1 Zgłoszeniem udziału w Konkursie jest przesłanie zdjęcia poprzez stronę www.gdynia.pl/90lat.

4.2 Zgłaszając swój udział w Konkursie, Uczestnik wyraża zgodę, aby jego „Nazwa użytkownika” została umieszczona na listach rankingowych i/lub została wykorzystana
w inny sposób określony w Regulaminie, w celach związanych z organizacją
i przeprowadzeniem Konkursu.

4.3 Zdjęcia nadesłane do Konkursu są automatycznie publikowane na stronie, są powszechnie dostępne i mogą być wielokrotnie prezentowane dla nieograniczonej liczby osób.

4.4 Zgłoszenia do Konkursu będą przyjmowane od 1 lipca do 31 sierpnia 2016 roku (włącznie z tym dniem) – o zachowaniu terminu złożenia pracy konkursowej decyduje data i godzina przesłania zdjęć poprzez stronę www.gdynia.pl/90lat

4.5 Każde zgłoszenie zdjęcia złożonego jako praca konkursowa musi zawierać tytuł.

4.6 W przypadku, opisanym w punkcie 3.2 Regulaminu, zgłoszenie powinno zawierać zgodę przedstawiciela ustawowego lub opiekuna prawnego, opisaną w tym punkcie. Zgoda powinna zostać dostarczona osobiście na adres: Biuro Rady Miasta Gdyni Al. Marszałka Piłsudskiego 52/54 81-382 Gdynia pokój 107, lub przesłana faxem 058 668 87 72 najpóźniej w terminie wskazanym w punkcie 3.2.

4.7 Organizator nie ponosi odpowiedzialności za nieprawidłowe dane, które podał Uczestnik przy rejestracji lub niezaktualizowane dane, w szczególności za zmianę danych osobowych i/lub adresu, w tym adresu poczty elektronicznej uniemożliwiającą odszukanie Uczestnika i/lub wręczenie nagrody.

4.8 W przypadku podejmowania przez Uczestników działań niezgodnych z Regulaminem lub działań niezgodnych z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa lub dobrym obyczajami, Organizator zastrzega sobie prawo weryfikacji wyników i wykluczenia Uczestnika z udziału w Konkursie. W przypadku wykluczenia Uczestnika z udziału w Konkursie, po wręczeniu nagród, Uczestnik jest zobowiązany do zwrotu otrzymanej nagrody w terminie nie późniejszym niż 7 dni od wezwania do zwrotu. Zwrot otrzymanej nagrody nie wyłącza prawa Organizatora do dochodzenia od Uczestnika odszkodowania na zasadach ogólnych.

4.9 Składając pracę Konkursową w sposób opisany w Regulaminie Uczestnik składa oświadczenie następującej treści :

 1. W przypadku otrzymania nagrody w Konkursie, wyrażam zgodę na wielokrotne, nieodpłatne publikowanie nagrodzonych fotografii (z prawem sublicencji) bez ograniczeń terytorialnych i czasowych w materiałach informacyjnych, promocyjnych związanych z Konkursem, w wydawnictwach Organizatora, na jego stronach internetowych jak również na ich wykorzystywanie w celach informacyjnych i promocyjnych Organizatora, w tym na utrwalanie i zwielokrotnianie fotografii każdą techniką, w tym m. in. drukarską, reprograficzną, zapisu magnetycznego, cyfrową, audiowizualną, na jakichkolwiek nośnikach, bez ograniczeń co do ilości i wielkości nakładu, a także rozpowszechnianie fotografii poprzez publiczne udostępnianie w taki sposób, aby każdy mógł mieć do nich dostęp w miejscu i w czasie przez siebie wybranym, w szczególności w sieciach komputerowych, Internecie w tym portalach społecznościowych, TV, oraz na przygotowywanie na ww. swoje potrzeby,
  w szczególności na obróbkę komputerową jak również na udzielanie dalszej licencji (sublicencji) podmiotom trzecim w zakresie określonym powyżej.
 2. Zwalniam Organizatora oraz inne podmioty współpracujące przy organizacji Konkursu z odpowiedzialności z tytułu opublikowania nadesłanych przez siebie fotografii.

4.10 Ze względu na sposób wykorzystania fotografii – w związku z osobistymi prawami autorskimi przysługującymi Uczestnikowi jako jego autorowi – w przypadku wykorzystywania zdjęcia przez Organizatora, w tym m.in. poprzez jego publiczną prezentację – Uczestnik oświadcza, że wyraża zgodę na podanie jego imienia i nazwiska jako informacji o autorze.

4.11 Uczestnik obowiązany jest utrzymać stan faktyczny i prawny zgodny
z oświadczeniami złożonymi powyżej oraz nie podejmować jakichkolwiek działań i nie dopuścić się zaniechań, które mogłyby doprowadzić do zmiany statusu praw majątkowych pracy konkursowej, który mógłby niekorzystnie wypłynąć na prawa Organizatora lub możliwość i zakres nabycia praw przez niego, jak też zobowiązuje się on podjąć wszelkie działania zmierzające do zapobieżenia zmianom statusu praw majątkowych będących przedmiotem umowy na niekorzyść Organizatora.

4.12 W przypadku zgłoszenia przez osoby trzecie roszczeń opartych na zarzucie, że korzystanie przez Organizatora z fotografii narusza prawa własności intelektualnej przysługujące tym osobom, w szczególności prawa autorskie, prawa wyłączne, dobra osobiste, Organizator poinformuje Uczestnika o takich roszczeniach, a Uczestnik podejmie niezbędne działania mające na celu zażegnanie sporu i poniesienie w związku z tym wszelkie koszty. W szczególności, w przypadku wytoczenia w związku z tym przeciwko Organizatorowi powództwa z tytułu naruszenia praw własności intelektualnej, ochrony dóbr osobistych, ochrony wizerunku Uczestnik wstąpi do postępowania w charakterze strony pozwanej, a w razie braku takiej możliwości wystąpi z interwencją uboczną po stronie pozwanej oraz pokryje wszelkie z tym związane koszty, w tym odszkodowania. 4.13 W sytuacji o której mowa powyżej, Uczestnik podlega także wykluczeniu z Konkursu i zobowiązany jest do zwrotu przyznanej przez Organizatora nagrody w terminie nie późniejszym niż 7 dni od informacji o wykluczeniu

 

 1. OCENA PRAC KONKURSOWYCH

5.1 Wszystkie zdjęcia nadesłane do Konkursu podlegają ocenie Jury, które powołuje Organizator.

5.2 Jury rozpocznie ocenę prac konkursowych po upływie terminu składania prac konkursowych.

5.3 Jury dokonuje oceny prac konkursowych, we wszystkich kategoriach, biorąc pod uwagę takie kryteria oceny jak np. jakość, oryginalność, kreatywność.

5.4 Zakończeniem prac Jury jest wybór zwycięskich prac konkursowych, którym Jury przyzna Grand Prix Konkursu oraz Pierwsze miejsce, w każdej z czterech wymienionych w pkt 2.2, kategorii tematycznych

5.5 Decyzje podjęte przez Jury są ostateczne i prawnie wiążące dla wszystkich Uczestników Konkursu, co nie wyłącza prawa Uczestnika do dochodzenia roszczeń na drodze postępowania sądowego.

5.6 Organizator poinformuje o wynikach Konkursu po zakończeniu prac Jury, w Internecie oraz w Ratuszu – Informacje Rady i Prezydenta Gdyni wskazując imiona i nazwiska zwycięzców Konkursu.

 

 1. NAGRODY

6.1 Zwycięzcy Konkursu w każdej z grup wiekowych w każdej z kategorii tematycznej otrzymają od Organizatora wyłącznie nagrody rzeczowe. Jury przyzna Grand Prix oraz pierwsze miejsce w obu grupach wiekowych dla każdej kategorii tematycznej.

6.2 Zwycięzcy Konkursu zostaną powiadomieni o sposobie odbioru nagrody telefonicznie lub pocztą elektroniczną na adres e-mail wskazany podczas rejestracji do dnia 15 września 2016 r. ( włącznie z tym dniem)

6.3 Nagrody dla Zwycięzców Konkursu zostaną wręczone do dnia 15.09.2016. Uczestnik, któremu przyznano nagrodę potwierdza odbiór nagrody podpisując protokołu odbioru nagrody.

6.4 W przypadku osób o ograniczonej zdolności do czynności prawnej wymagana jest obecności przedstawiciela ustawowego.

6.5 Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany sposobu przekazania nagrody, o czym poinformuje autorów prac nagrodzonych poprze stronę internetowa www.gdynia.pl/90lat

6.6 Zwycięzcy Konkursu przed odbiorem nagród są zobowiązani do złożenia pisemnego oświadczenia, że nie należą osób wskazanych w pkt. 3.4 Regulaminu.

6.7 Za wygrane nagrody nie przysługuje ekwiwalent pieniężny.

6.8 Zwycięzca Konkursu nie ma prawa do przeniesienia prawa do nagrody na inną osobę.

6.9 W przypadku nie odebrania nagrody do dnia 30 września 2016r. (włącznie z tym dniem) Uczestnik nagrodzony traci uprawnienie do nagrody. Nagrody takie z upływem tego dnia stają się własnością Organizatora.

6.10 Organizator jest uprawniony do zmiany nagród Konkursu, a Uczestnikom z tego tytułu nie przysługują żadne roszczenia wobec Organizatora.

6.11 Uczestnikowi nagrodzonemu przysługuje prawo rezygnacji z nagrody. W takiej sytuacji nagroda przechodzi na własność Organizatora.

6.12 Nie przekazanie Uczestnikowi nagrody na skutek nie podania danych osobowych i/lub adresowych, podania nieprawidłowych danych lub braku aktualizacji danych przez Uczestnika Konkursu skutkuje utratą prawa do nagrody, a nagroda przechodzi na własność Organizatora.

 

 1. REKLAMACJE DOTYCZĄCE KONKURSU

7.1 Każdemu Uczestnikowi przysługuje prawo do złożenia reklamacji w sprawach związanych ze złożeniem prac konkursowych.

7.2 Reklamacja powinna zawierać:

 • imię i nazwisko osoby składającej reklamację;
 • opis przedmiotu reklamacji wraz z jej uzasadnieniem;
 • adres korespondencyjny.

7.3 Reklamacje należy składać listownie na adres biura Organizatora w Gdyni Al. Marszałka Piłsudskiego 52/54 – Biuro Rady Miasta Gdynia lub faxem na nr 058 668 87 72

7.4 Reklamacja zawierająca dane wymienione w pkt 7.2. będą rozpatrywane przez Organizatora w ciągu 7 dni roboczych od jej otrzymania. Odpowiedzi na reklamacje wysyłane będą listownie lub poczta elektroniczną nie później niż w ciągu 2 dni roboczych od upływu terminu zakreślonego dla rozpatrzenia reklamacji.

7.5 Ostateczny termin składania reklamacji 2 września 2016 r.

7.6 Reklamacje

 1. nie zwierające wszystkich danych wymienionych w pkt 7.2.
 2. nadesłane po terminie

pozostawione zostaną bez rozpatrzenia.

7.7 Decyzja Organizatora rozstrzygająca reklamację jest ostateczna, nie przysługuje od niej odwołanie, co nie wyłącza prawa uczestnika do dochodzenia roszczeń na drodze postępowania sądowego.

 

 1. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

8.1 Regulamin Konkursu dostępny jest w biurze Organizatora tj Biurze Rady Miasta Al. Marszałka Piłsudskiego 52/54 81-382 Gdynia oraz na stronie internetowej www.gdynia.pl/90lat

8.2 Organizator zastrzega sobie prawo zmiany Regulaminu, pod warunkiem, że nie naruszy to już nabytych praw Uczestników. O każdej zmianie Regulaminu Organizator poinformuje Uczestników zamieszczając zmianę na stronie www.gdynia.pl/90lat.

8.3 Osoby, które nie spełnią któregokolwiek z wymogów określonych w Regulaminie lub podadzą nieprawdziwe informacje, zostaną wykluczone z udziału w Konkursie.

8.4 W sprawach nie uregulowanych Regulaminem zastosowanie znajdują odpowiednie przepisy prawa polskiego.

8.5 Nadesłane na Konkurs dane osobowe Uczestników będą przetwarzane przez Organizatora w celu wykonania obowiązków związanych z Konkursem, oraz rozpatrywania reklamacji Uczestników Konkursu. Uczestnikom Konkursu przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania lub żądania ich usunięcia , w tym celu powinni skontaktować się oni z Organizatorem, który jest administratorem danych w rozumieniu ustawy o ochronie danych osobowych (Dz. z 1997 r., Nr 133, poz. 883).

Podanie danych (które w przypadku braku wyrażenia w/w zgód, będą przetwarzane w celu wykonania w/w obowiązków związanych z Konkursem oraz rozpatrywania reklamacji Uczestników Konkursu) jest dobrowolne, lecz niezbędne dla uczestnictwa w Konkursie.

8.6 Regulamin wchodzi w życie z dniem 01.07.2016 r.

 

Regulamin do pobrania:

!Regulamin Konkursu Fotograficznego